بازیهای کامپیوتری و ویدئویی (معرفی، دانلود، راهنما، هک و کرک)؛  
بازگشت   بازیهای کامپیوتری و ویدئویی (معرفی، دانلود، راهنما، هک و کرک)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:23: 23 23
:110: 110 110
:15: 15 15
:102: 102 102
:7: 7 7
:74: 74 74
:66: 66 66
:61: 61 61
:37: 37 37
:26: 26 26
:113: 113 113
:18: 18 18
:105: 105 105
:10: 10 10
:77: 77 77
:69: 69 69
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:29: 29 29
:108: 108 108
:13: 13 13
:100: 100 100
:5: 5 5
:72: 72 72
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:16: 16 16
:103: 103 103
:8: 8 8
:75: 75 75
:67: 67 67
:46: 46 46
:38: 38 38
:27: 27 27
:11: 11 11
:78: 78 78
:49: 49 49
:33: 33 33
:30: 30 30
:22: 22 22
:101: 101 101
:6: 6 6
:73: 73 73
:65: 65 65
:44: 44 44
:36: 36 36
:25: 25 25
:112: 112 112
:17: 17 17
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:28: 28 28
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:no: No No
:na: Na Na
:first: First First
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:fox: Fox Fox
:sorry: Sorry Sorry
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:fishing: Fishing Fishing
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:sleep: Sleep Sleep
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:nerd: Nerd Nerd
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sniper: Sniper Sniper
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:smile: Smile Smile
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:flowers: Flowers Flowers
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:shy: Shy Shy
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:friend: Friend Friend
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:smoke: Smoke Smoke
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sly: Sly Sly
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:flex: Flex Flex
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:newyear: Newyear Newyear
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:smile2: Smile2 Smile2
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:football: Football Football
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:fishhit: Fishhit Fishhit
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sick: Sick Sick
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:nene: Nene Nene
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smurf: Smurf Smurf
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:smartass: Smartass Smartass
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:flower: Flower Flower
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:4u7: 47 47
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:1mm4: 14 14
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:2g6: 26 26
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:4h: 4 4
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:x7: 7 7
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:42m: 42 42
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:1w9: 19 19
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:2x1: 21 21
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:x5: 5 5
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:5i5: 55 55
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:10nh: 10 10
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:41y: 41 41
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:f3: 3 3
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:z6: 6 6
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است